July 1965: Quách Văn Phong Encamped with Battalion 840

Quách Văn Phong recounts his impressions of Cam Ranh Airforce Base.…

Read More July 1965: Quách Văn Phong Encamped with Battalion 840