22 February-11 March 1954: Phạm Thanh Tâm’s Journey to Điện Biên Phủ

Phạm Thanh Tâm describes his march to Điện Biên Phủ…

Read More 22 February-11 March 1954: Phạm Thanh Tâm’s Journey to Điện Biên Phủ