Late 1970: Bùi Quang Ánh on the Hồ Chí Minh Trail in Savannakhet, Laos

In April 1970, Bùi Quang Ánh travelled south with poet…

Read More Late 1970: Bùi Quang Ánh on the Hồ Chí Minh Trail in Savannakhet, Laos