March 1971: Nguyễn Ðức Thọ and Operation Lam Sơn 719

In March 1971, Nguyễn Ðức Thọ – much like artist Bùi Quang…

Read More March 1971: Nguyễn Ðức Thọ and Operation Lam Sơn 719